Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu apartamentów. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu krótkoterminowego uważa się za zawartą.

§ 2. Rezerwacja i zaliczka

Do pobytu na terenie obiektu upoważnia dokonana wcześniej wstępna rezerwacja oraz wniesiona na jej potwierdzenie zaliczka. W przypadku rezygnacji z wynajmu zaliczka nie jest zwracana.
Skrócenie przez Wynajmującego pobytu w apartamencie nie upoważnia do żądania zwrotu wniesionej już opłaty. Przedłużenie pobytu w apartamencie ponad czas wskazany w dobie hotelowej wymaga zgody właściciela. Powoduje naliczenie opłaty wg stawki; 1 godz. = 50 zł.
Wpłata zaliczki lub zapłaty przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
W dniu rozpoczęcia pobytu Właściciel ma prawo pobrać zwrotną kaucję w wysokości 1000 pln
Sugerujemy aby przed wpłatą zaliczki obejrzeli Państwo wybrany obiekt osobiście w celu zweryfikowania czy spełnia on Państwa wymagania.

§ 3. Zasady użytkowania

W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ponadto, zabronione jest palenie ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych, pozostawianie otwartego ognia bez nadzoru, użytkowania żelazek, kuchenek oraz urządzeń grzewczych poza będącymi na wyposażeniu apartamentów, a także innych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe.
W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Najmu.
O konieczności dokonania napraw w apartamencie przed przystąpieniem do użytkowania Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
W momencie przekazania przez Właściciela kluczy do apartamentu stają się Państwo jego gospodarzami ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Za zgubienie klucza jest pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 100 pln.
Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w apartamencie. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela Obiektu lub osobę do tego upoważnioną.
Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu apartamentu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń, sprzętów kuchennych, grilla, wyrzucenia śmieci. W przypadku rażącego nieporządku może zostać pobrana dodatkowa oplata w wysokości 300 pln.
Wszelkie ewentualne usterki w apartamentach oraz inne problemy dotyczące funkcjonowania apartamentu wynikłe w trakcie użytkowania, Goście są zobowiązani zgłaszać na bieżąco Właścicielowi lub osobie upoważnionej. Dokonane zniszczenia obciążają Gości określonego apartamentu.
Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
Użytkownicy grilla i kominka zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu czy paleniu. Węgiel drzewny, brykiet Goście organizują we własnym zakresie.
Od każdego gościa pobierana jest opłata klimatyczna w wysokości 2,22 pln dziennie.
Nie odpowiadamy w najętym lokalu za pozostawione mienie Klienta. Klient dołoży wszelkich starań aby zabezpieczyć należycie swoje mienie.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu, telewizji.
W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z apartamentu (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), należy się liczyć z dodatkową opłatą podaną w cenniku oraz jednorazową opłatą manipulacyjną w wysokości 2000 pln.
Zabroniona jest zamiana apartamentów między Gośćmi, przesuwanie lub przenoszenie mebli, zamiana naczyń oraz innego wyposażenia apartamentów.
Do stałego pobytu na terenie upoważnieni są jedynie Goście; przy czym, pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby niebędące Gośćmi, a przebywające na terenie na zaproszenie Gości, zobowiązane są do opuszczenia terenu do godziny 22.00, a ich nocowanie bez zgody gospodarza obiektu jest zabronione. Goście, którzy zaprosili takie osoby, ponoszą za nie odpowiedzialność, w tym za przestrzeganie przez te osoby postanowień niniejszego Regulaminu.
Goście oraz inne osoby zakłócające spokój i porządek lub naruszające inne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być usunięte przez Właściciela z jego terenu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
Zezwala się Gościom na parkowanie ich samochodów oraz innych pojazdów na terenie obiektu. Parking na terenie jest bezpłatny i niestrzeżony. Goście parkują swoje pojazdy na terenie obiektu bez zawierania umowy przechowywania tych pojazdów oraz pozostawionych w nich rzeczy i pieniędzy, ani innej umowy o podobnym charakterze. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenia tych pojazdów oraz pozostawionego w nich mienia.
Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu najemca wyraża zgodę na obciążenia go kosztami naprawy lub usunięcia szkody.
W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie Właściciela obiektu.
Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w apartamencie w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Najpełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.
Cena usług świadczonych przez Właściciela apartamentów nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) w czasie całego rekreacyjnego pobytu, nie ponosimy odpowiedzialności.
Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać apartament, tzn. sprawdzić..
Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast bezpośrednio do Właściciela lub osoby upoważnionej.
Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. Ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, drzwi do szafy itp.)
Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu.
Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
Wynajmujący zobowiązuje się również do odpowiedzialnego korzystania z sauny i jaccuzi. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki w saunie lub jacuzzi.
Decyzja o wynajmie na wieczór kawalerski należy do właściciela. W przypadku ukrycia takiej informacji Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w apartamentu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy
Nie akceptujemy pobytów z psami, kotami i innymi zwierzętami.

§ 4. Prawo

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest polskie prawo. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.